Điều kiện sử dụng

Chào mừng bạn đến với cửa hàng quà tặng trực tuyến Quà tặng Vợ (Wives Gift) của chúng tôi – www.quatangvo.com (Gọi tắt là cửa hàng trực tuyến hay trang web) là một website được thành lập bởi TND vào năm 2013 theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam và được sự cấp phép của bộ công thương Việt Nam.

Thông qua cửa hàng trực tuyến Quà tặng Vợ, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập cập vào nhiều tài nguyên khác nhau, bao gồm Trang web, thông tin về phần mềm, dịch vụ và hàng hóa khác có thể có hoặc không có sẵn để mua, cho khu vực tải xuống, phần mềm và công cụ, (gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ, bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, tính năng mới và/hoặc phần bổ sung của mọi thuộc tính Web mới, tuân theo những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này (“Điều khoản Sử dụng và Bán hàng” hoặc “Hợp đồng”). Bằng việc sử dụng Trang web, mua sản phẩm từ Cửa hàng Wives Gift hoặc sử dụng bất cứ Dịch vụ nào, bạn chấp nhận và đồng ý với những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này, Tuyên bố về Quyền riêng tư của Wives Gift cũng như mọi điều khoản và điều kiện, các chính sách hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm hiện hành được đề cập trong tài liệu này và có thể truy cập qua các siêu liên kết có liên quan (gọi chung là “Các chính sách của Cửa hàng Wives Gift”). Bạn cũng có thể tìm thấy Các chính sách của Cửa hàng Wives Gift trong Cửa hàng Wives Gift Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ các Chính sách của Cửa hàng Wives Gift.

I – Điều kiện.

1.GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Trừ khi được nêu cụ thể, Cửa hàng Wives Gift và Dịch vụ dành cho mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại của bạn. Bạn không được phép phân phối, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào nhận được từ Cửa hàng Wives Gift hoặc Dịch vụ cho mục đích thương mại.

2. THÔNG BÁO CỤ THỂ VỀ TÀI LIỆU CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB CỬA HÀNG Wives Gift

Giấy phép sử dụng Tài liệu (chẳng hạn như bản giấy, thông cáo báo chí, bản dữ liệu và Câu hỏi thường gặp) từ Cửa hàng Wives Gift và Dịch vụ được cung cấp, với điều kiện là (1) thông báo bản quyền sau đây: “© 2013 Wives Gift. Bảo lưu mọi quyền.” xuất hiện trong tất cả các bản sao cùng với sự xuất hiện của cả thông báo bản quyền và thông báo giấy phép này, (2) việc sử dụng những Tài liệu như vậy từ Cửa hàng Wives Gift hoặc Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin và phi thương mại hoặc mục đích sử dụng cá nhân và sẽ không được sao chép hoặc đăng tải lên bất kỳ máy tính nào có kết nối mạng hoặc được truyền phát bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trừ khi được cho phép trong các trường hợp miễn trừ theo luật bản quyền hiện hành và (3) không sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào.

Các tài liệu nêu trên không bao gồm bản thiết kế hoặc bố cục của Trang web quatangvo.com, Trang web hay bất kỳ trang web nào khác do Wives Gift sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát. Thành phần của các trang Web của Wives Gift, bao gồm Trang web, được bảo vệ theo luật bao bì thương mại, thương hiệu, cạnh tranh không công bằng và các luật khác và không được phép sao chép hoặc mô phỏng toàn bộ hay từng phần. Không được phép sao chép, truyền tải lại hoặc cung cấp bất kỳ biểu trưng, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh nào từ bất kỳ trang Web nào của Wives Gift, bao gồm Trang web trừ khi được Wives Gift hoặc luật hiện hành cho phép rõ ràng.
Tài liệu và các đồ họa liên quan được xuất bản trên Cửa hàng Wives Gift hoặc Dịch vụ có thể bao gồm sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Các thay đổi được bổ sung định kỳ vào thông tin trong tài liệu này. Wives Gift và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của Wives Gift có thể thực hiện cải tiến và/hoặc thay đổi về (các) sản phẩm và/hoặc chương trình được mô tả ở đây vào bất cứ lúc nào.

3. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ SỰ BẢO MẬT CỦA THÀNH VIÊN

Nếu Cửa hàng Wives Gift hoặc bất kỳ Dịch vụ nào yêu cầu bạn mở tài khoản, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác theo mẫu đăng ký được áp dụng. Bạn cũng sẽ chọn mật khẩu và tên người dùng. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn chấp nhận thỏa thuận dịch vụ hoặc các điều khoản sử dụng riêng như điều kiện mở tài khoản. Bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật các thông tin tài khoản và mật khẩu đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo cho Wives Gift ngay lập tức về mọi hành vi sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

4. KHÔNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC PHI PHÁP

Theo điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất cứ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng, vô hiệu, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào của Wives Gift, hay (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Wives Gift, hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức mọi Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ Dịch vụ nào, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc các mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào của Wives Gift hoặc với bất kỳ Dịch vụ nào, thông qua việc lấy cắp dữ liệu, lấy trộm mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác. Bạn không được nhận hoặc tìm cách nhận được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo cách vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, việc cố tình làm hại đến cá nhân hoặc tổ chức, kể cả Wives Gift.

Wives Gift luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà việc tiết lộ đó được cho là cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật, quy định hiện hành, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc để chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc từng phần, khi có lý do hợp lý để làm vậy.

5. TÀI LIỆU BẠN CUNG CẤP CHO CỬA HÀNG Wives Gift HOẶC ĐĂNG LÊN TRANG WEB

Wives Gift không tuyên bố quyền sở hữu tài liệu mà bạn cung cấp cho Wives Gift (bao gồm phản hồi, đánh giá và đề xuất) hoặc đăng, tải lên, nhập hoặc gửi cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc các dịch vụ liên quan để được xem xét bởi công chúng hoặc các thành viên của một cộng đồng chung hoặc riêng tư nào, (gọi chung là “Đệ trình”). Tuy nhiên, Wives Gift sẽ được phép sử dụng Đệ trình của bạn, bao gồm tên bạn cho mục đích được đệ trình.

Bạn sẽ không được đền bù cho việc sử dụng Đệ trình của bạn. Wives Gift không chịu trách nhiệm đăng hoặc sử dụng bất kỳ Đệ trình nào mà bạn có thể cung cấp và Wives Gift có thể tùy ý xóa bỏ mọi Đệ trình vào bất cứ lúc nào.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với Đệ trình của bạn như được mô tả trong những Điều khoản Sử dụng và Bán hàng này bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, nhập hoặc gửi Đệ trình.

6. LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Cửa hàng Wives Gift có thể bao gồm liên kết tới các trang web của bên thứ ba cho phép bạn rời khỏi Trang web. Các trang web được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Wives GiftWives Gift không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hay bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết, hoặc bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web đó. Wives Gift chỉ cung cấp những liên kết này cho bạn tạo sự thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất kỳ liên kết nào cũng không ngụ ý sự tán thành của Wives Gift đối với trang web đó. Việc sử dụng trang web của bên thứ ba của bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

 

Add Comment